Presbiterválasztás előtt

A Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetében idén ősszel tisztújítást tartanak, vagyis megújul az egyházközségek vezető testülete, a presbitérium. Így választjuk meg mi is itt, az árpádföldi gyülekezetben november 12-én az istentiszteleten, a választói közgyűlés keretében azt az öt presbitert (köztük egy gondnokot) és két pótpresbitert (a lelkipásztor hivatalból tagja a testületnek), akik a következő 6 évben (2018-2024) betöltik majd ezt a tisztséget.

A szeptember 17-i istentiszteleten fogadalmat tett Jelölő Bizottság tagjai (Takács Katalin, K.Papp Lehel, Nyikos András) számára átadott írásbeli javaslattétellel bármely gyülekezeti tag október 12-ig jelölheti a 2017-es választói névjegyzékben szereplő gyülekezeti tagok közül azt, akit alkalmasnak gondol a presbiteri/gondnoki tisztségre.

Mi a presbitérium feladata? Az egyházi törvény így fogalmaz: A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai. Az a bibliai kép áll itt előttünk, amely a vagyonkezelőről, ügyintézőről beszél, aki a Gazda útmutatása alapján az Ő ügyeiben eljár, gondot visel az Ő javainak megőrzésére és gyarapítására. A presbiterek a gyülekezet élén tehát különös felelősséggel végzik azt a szolgálatot, megbízatást, hogy az egyházközség Istentől kapott ajándékaira, lehetőségeire, lelki és anyagi javaira figyeljenek, azokkal helyesen gazdálkodjanak, és így irányítsák a közösség életét.

Kik lehetnek presbiterek? A Szentírás által használt kifejezés eligazítást adhat a számunkra. A presbiter (görögül preszbüterosz) eredetileg azt jelenti: „vénebb”, „idősebb”. Fontos látni, hogy nem elsősorban az életkorra vonatkozik ez a kifejezés, hanem arra, hogy valaki elöl jár, éretten, bölcsen gondolkozik, olyan élet- és hittapasztalattal bír, amely segítségével el tud igazodni, jól tud dönteni meghatá­rozó helyzetekben, kérdé­sekben. Természetesen ezek a tulajdonságok a gyülekezet tagjai közül nemcsak a presbiterekre lehetnek igazak. De vannak, akik elhívást kapnak arra, hogy mindezt a gyülekezet vezetőiként (is) gyakorolják, akik lelki ajándékot kaptak a kormányzás nehéz és felelősségteljes feladatára. Meg szoktuk különböztetni a külső és belső elhívást, amelyek egyidejű megléte mindenképp feltétele a tisztség betöltésének. Egyrészt a gyülekezet felől érkezik jelölés, felkérés erre a feladatra, másrészt ott van az a belső, vagy inkább felső, felülről jövő megbízás, amivel maga az Úr, a Gazda hív el erre a szolgálatra.

Ezzel együtt is érdemes végiggondolni azokat a szempontokat, amelyek a választás tekintetében meghatározóak lehetnek. A jelenlegi presbitérium megfogalmazta, mi az, amit különösen fontosnak lát akkor, amikor erről a tisztségről és az erre való alkalmasságról gondolkozunk:

A presbiter/pótpresbiter személyes és lelki jellemzői:

1. Újjászületett, a Szentlélek által betöltött, felhatalmazott gyülekezeti tag

2. Megismeri és elfogadja a református keresztyén hit alapjait, amint az a II. Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban kifejtésre került

3. Egyértelmű belső és külső elhívással bír a szolgálatra

4. Életében nyilvánvaló, hogy Krisztus követője. Isten Igéjével rendszeresen táplálkozik, az imádságban elkötelezett, a rászorulók iránt segítőkész. Élete normájának Isten törvényét, és nem a korszellemet tekinti. Nem csak a szolgálatok alkalmával, hanem teljes életével, hétköznapjaival, munkájával, magánéletével is Isten dicsőítésére törekszik.

5. Rendezett házasságra (amennyiben házas) és családi életre törekszik.

6. Tanítható

7. Magáénak vallja a gyülekezet presbitérium által megfogalmazott látását, a gyülekezet életét és szolgálatát formáló bibliai meggyőződéseket (istentisztelet, közösség, tanítás, misszió, diakónia) és a gyülekezet értékeit.

8. A presbitérium egységére törekszik.

Mindezeket is figyelembe véve készüljünk tehát együtt a választásra, érezzük mindannyiunk közös ügyének, hiszen felelős döntésünk eredménye meghatározza majd gyülekezetünk életének következő éveit.

Egyben szeretném a gyülekezet nevében is hálás szívvel megköszönni – bár mandátumuk csak december 31-én jár le – a most tisztséget viselő presbiterek eddigi munkáját, áldozatos szolgálatát. Legyen áldás további életükön, szolgálatukon, legyenek továbbra is áldott eszközök Urunk kezében.

Nyikos András - lelkipásztor